Nyheder


Kurser


 

Supervision af personalegruppe

Supervision er en kontraktstyret og tidsafgrænset samtaleform, hvor supervisanden får lejlighed til at undersøge egne arbejdsmæssige problemstillinger, dilemmaer og udfordringer på en systematisk og nuanceret måde.

Supervision indeholder ofte en problemformuleringsfase, en analyse- og hypotesefase, hvor man overvejer, hvad problemet hænger sammen med og en handlefase, hvor mulige forslag til veje at gå vurderes.

I løbet af supervisionen vil supervisanden, alt efter problemstillingens karakter kunne efterspørge nye handleredskaber eller ny faglig viden til forståelse eller løsning af opgaven

Supervisionen kan efter aftale indeholde elementer af psykologisk konsultation, hvor der tilføres personalet en merviden og konkrete arbejdsredskaber i relation til bestemte beboere/ brugere.

Det vil derfor ofte være brug for at supervisor er fagligt mere vidende end supervisanden indenfor arbejdsområdet .Firmaet vil altid udvælge  bedst kvalificerede konsulent til supervisorsopgaven.

Træning i supervision kan ske  indenfor egen arbejdsgruppe eller i tværfaglige team

Supervision kan bidrage til at personalets faglige viden og erfaringer perspektiveres og omsættes til nye metoder i relation til bestemte beboere/ brugere/elever/borgere.

Supervision kan foregå med deltagelse af en medarbejder som supervisand, men kan også foregå som en gruppesupervision, hvor flere deltagere fra arbejdspladsen har det samme tema som problemstilling,

Supervision kan også benytte modellen: reflekterende teams. Rollefordelingen er da: en supervisor interviewer en supervisand og resten af medarbejdergruppen er observerende og fungerer som reflekterende team, dvs. som hjælpeteam for supervisor. Det reflekterende team får forskellige opgaver undervejs af supervisor.

Fordelen ved sidstnævnte form er at man får indbygget en metaposition i samtalen mellem supervisor og fokusperson, hvad der kan bidrage til en mere frugtbar og udviklende dialog. Det giver mulighed for at se et givet tema eller problem ud fra forskellige vinkler og positioner. Dermed bliver det erfaringsmæssigt ofte lettere at finde nye ideer og handlemuligheder, og den faglige viden, der eksisterer i personalegruppen på det givne felt bliver delt.

For at supervision kan foregå med flere deltagere i en personalegruppe er der vigtige etiske regler, der skal fungere: Fortrolighed, anerkendelse, engagement, ledelsesmæssig opbakning, tid til at tale og tid til at lytte, en præcis opgave, refleksionerne er et tilbud og fokus er på jobbet og opgaven.

Disse etiske regler vil i dagligdagen kunne få en afsmittende effekt, sådan at supervision i en medarbejdergruppe kan betyde at personalegruppen oplever et øget engagement, respekt for hinanden som kollegaer og større fokus på faglige dilemmaer og udfordringer i den konkrete opgaveløsning.

At anvende supervision i dagligdagen vil derfor både kunne berige organisationen med bedre faglig problemløsning og give en afsmittende effekt i form af en bedre teamkultur med respekt for etiske spilleregler, og give en oplæring i at skubbe systematisk refleksion ind i processen mellem problem og handling.